KJØPS, SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

KJØPS, SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER AVINY AS

Versjon 1.1 gyldig fra 11. Mars 2019

Disse betingelsene gjelder om ikke annet er skriftlig avtalt mellom Aviny AS, Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu (”Aviny”) og kjøper (nedenfor i hovedsak benevnt ”forhandler”). Disse betingelsene er gyldige ved ethvert kjøp og bestilling gjort hos Aviny – dette inkluderer fra kanaler som Aviny sine nettbutikker, e-post, telefon, fax, brev og muntlig over telefon og ved personlig oppmøte. Disse betingelsene gjelder også ved kjøp gjort ute hos forhandler, forhandlers sluttkunde eller annet geografisk sted.

Avinys distribusjonsnett kan medføre at forhandler får tilsendt sine produkter fra et annet land enn Norge sammen med en følgeseddel fra Produsents lager i dette landet. Selv om følgeseddelen skulle inneholde salgs- og leveringsbetingelser som avviker fra nærværende norske betingelser, skal de norske betingelsene allikevel gjelde i forholdet mellom Aviny og forhandler.

For å få og beholde forhandlerstatus hos Aviny vil det være et krav til minimumsuttak i året. Aviny forbeholder seg retten til å ekskludere forhandlere som ikke oppfyller våre krav til minimumsuttak.

Forhandleren er også ansvarlig for at kunnskapsnivået angående IT/AV-utstyr og tilhørende komponenter er på et høyt nok nivå i forhold til hva man generelt kan kreve av en forhandler i IT/AV-bransjen.

Aviny har som mål å være en foretrukket partner for forhandleren gjennom god sortimentsstyring, gode leverandøravtaler og effektiv logistikk.

 1. Tilbud, aksept og ordrebekreftelse
  1. Når ikke annet er skriftlig angitt, er et tilbud kun bindende for Aviny, dersom det er skriftlig akseptert av forhandler og aksepten er Aviny i hende innen 7 dager etter dateringen av Avinys tilbud.
  2. I tiden inntil forhandlers aksept er mottatt hos Aviny iht. pkt. 1.1., har Aviny adgang til å selge den tilbudte vare til andre uten at forhandler kan fremme krav mot Aviny som følge av dette.
  3. Dersom Avinys ordrebekreftelse avviker fra forhandlers ordrer, f.eks. ved tillegg, innskrenkninger eller forbehold, er forhandler forpliktet til innen 5 dager etter mottak av ordrebekreftelsen å gi skriftlig beskjed om avviket til Aviny. I motsatt fall gjelder alene Avinys ordrebekreftelse og vilkårene i disse salgs- og leveringsbetingelsene.
  4. Enhver henvendelse om tilbud eller oppfordring til å inngi tilbud som Aviny mottar fra en fysisk person, samt enhver leveranse som Aviny gjør til en fysisk person, er også å betrakte som å gjelde mellom Aviny og den fysiske personen slik at Aviny også har rett til å betrakte vedkommende person som kjøper og ansvarlig debitor, uansett om den fysiske personen måtte drive virksomhet i selskapsform med begrenset ansvar. Dette gjelder ikke dersom vedkommende senest samtidig med avtalens inngåelse har gjort Aviny uttrykkelig oppmerksom på at det kun er selskapet med begrenset ansvar som er kjøper.
  5. Det er forhandlerens ansvar at de bestillinger som gis til Aviny er korrekte.
 2. Priser
  1. Samtlige angitte priser er inklusiv emballasje og toll, men eksklusiv moms og andre eventuelle avgifter. I prisen inngår ikke montering, installasjon, konfigurasjon, support eller andre ytelser for å sette produktet i operativ stand.
  2. Med mindre annet er skriftlig avtalt, betaler forhandler frakt til leveringsstedet samt ekspedisjonsgebyr.
  3. Samtlige angitte priser, herunder priser i tilbud og ordrebekreftelser, gjelder med forbehold for prisendringer, slik at Aviny til og med leveringsdagen har rett til å endre prisene som følge av endringer i valutakurser, innkjøpspriser, toll, frakt og/eller forsikringssatser og/eller andre forhold, som ligger utenfor Avinys innflytelse. Aviny er ikke bundet av priser som forhandler visste eller burde forstå var uriktige som følge av feilskrift e.l. Ved åpenbare feil i Avinys priser på tidspunkt for bestilling eller ordrebekreftelse har Aviny rett innen 30 dager til å fakturere forhandler for differansen mellom korrekt og feil pris.
  4. Økes Avinys omkostninger som følge av forhandlers forhold, herunder uberettiget reklamasjon eller direkte reklamasjon fra forhandlers kunder, er forhandler forpliktet til å godtgjøre Aviny for dette.
  5. Betingelser knyttet til spesialavtaler eller såkalte BID. I de tilfeller hvor forhandler legger inn en bestilling basert på en spesialavtale (BID-avtale), plikter forhandler å påberope seg denne ved bestillingspunktet. Forhandler plikter i denne sammenheng å informere Aviny om hvilket BID-avtalenummer som ordren skal registreres på. Forhandler er ansvarlig for at denne informasjonen er gyldig på det tidspunkt informasjonen overleveres til Aviny. Aviny forbeholder seg retten til å kunne kontrollere gyldigheten av ordreunderlaget i etterkant og å kunne justere beløpsavregning mot forhandler dersom det viser seg at ordren er blitt registrert med bakgrunn i feil informasjon fra Forhandler. Aviny gir ikke kreditt til Forhandler i etterkant dersom BID-avtalenummer ikke er dokumentert av Forhandler på bestillingstidspunktet. Aviny forbeholder seg også retten til å kunne etterfakturere Forhandler dersom Aviny får avvist claim-beløp fra leverandør og dette skyldes feil i opplysninger fra Forhandler på bestillingstidspunktet. Forhandler plikter i alle tilfeller hvor BID-avtaler påberopes å sjekke gyldigheten av det BID avtalenummeret som anvendes, samt å kontrollere at den sluttkunden som varene skal leveres til, er berettiget til å handle varer til de gitte betingelsene i BID-avtalen.
  6. Administrasjonsgebyr, for ordre under minimumsgrensen NOK på 500,- påløper det et administrasjonsgebyr på NOK 100,-.
 3. Betaling
  1. Avinys krav på betaling forfaller 14 kalender dager etter levering eller utsendelse fra vårt lager, jf. pkt. 4. I tilfelle av forhandlers manglende rettidige betaling har Aviny rett til å beregne seg en rente pr. måned etter de statlige satsene av den til enhver tid skyldige saldo fra forfallsdagen til betaling skjer. Forhandler er videre forpliktet til å betale et purregebyr for hver utsendt purring samt godtgjøre Aviny enhver omkostning i forbindelse med inkasso og andre utgifter knyttet til inndrivelsen av kjøpesum og øvrige krav. Se også punkt 15. om kontant-/forskuddskunde forhold.
  2. Forhandler har ikke rett til å bringe krav vedrørende andre leveranser til motregning i Avinys krav på betaling av kjøpesummen.
  3. Dersom forhandler reklamerer over forsinkelse og/eller mangler ved en del av leveransen, er forhandler uansett forpliktet til å betale Aviny kjøpesummen for den øvrige del av leveransen rettidig og uten adgang til motregning.
  4. Ethvert tilsagn eller løfte til forhandler om rabatt, bonus eller anden fordel, er betinget av at forhandler betaler rettidig ethvert beløp som forhandler måtte skylde Aviny. Ethvert tilsagn om rabatt, bonus eller lignende bortfaller ved forsinket betaling.
  5. Dersom Aviny i henhold til særskilt avtale har tilbudt forhandler å avregne visse rabatter, prisbeskyttelse m.v. (claims) som forhandler har avtalt med Avinys leverandør, har ikke forhandler rett til under noen omstendighet å tilbakeholde eller motregne slike beløp i noe beløp som denne måtte være eller bli Aviny skyldig.
  6. Levering på normale betalingsbetingelser forutsetter at fastsatt kredittgrense ikke er overskredet, standard kredittgrense er 20 000 NOK. Ved manglende betaling eller overskredet kredittgrense forbeholder Aviny seg retten til å stoppe videre leveranser. Kredittgrensen er gjenstand for løpende vurdering, og Aviny kan foreta regulering av kredittgrensen dersom det skjer vesentlige endringer i forhandlerens økonomiske situasjon. Se også punkt 15. angående forhandlers økonomiske forhold.
 4. Levering, risikoens overgang
  1. Risikoen for varene går over idet forhandler (evt. den forhandler har utpekt, f.eks. forhandlers kunde) mottar varene ved henting på lager. Ved transport med Avinys fraktfører går risikoen for varene over ved fraktførers mottagelse på Avinys lager. Ved forhandlers avhentning av varene på Avinys lager, eller ved transport med forhandlers egen fraktfører, går risikoen over ved mottagelsen av varene på Avinys lager.
 5. Leveringstid og forsinkelse
  1. Enhver angivelse av leveringstiden er skjønnsmessig fastsatt og omtrentlig.
  2. Aviny har ved force majeure rett til å utsette levering, se pkt. 8.
  3. I tilfelle av forsinkelse er forhandler ikke berettiget til å heve kjøpet, med mindre forsinkelsen konkret er vesentlig for forhandler og dessuten ville være vesentlig for en kjøper i alminnelighet.
  4. I tilfelle av forsinkelse har forhandler ikke krav på erstatning, med mindre forsinkelsen skyldes uaktsomme eller forsettlige forhold. Bestemmelsen i pkt. 10.5. om ansvarsbegrensning gjelder tilsvarende i tilfelle av erstatning som følge av forsinkelse.
 6. Forbehold vedrørende inn- og utførsel og varer som ikke er på lager
  1. Hvor intet annet er skriftlig angitt, er et tilbud fra Aviny vedrørende varer som ikke finnes på eget lager, avgitt med forbehold for muligheten for fremskaffelse av vedkommende vare. Ethvert tilbud er avgitt med forbehold for endrede bestemmelser for inn- eller utførsel av varer. Dersom disse forbeholdene aktualiseres, har Aviny rett til å tilbakekalle tilbudet, uten at dette gir tilbudsmottakeren rett til å fremme krav av noen art.
  2. Bestemmelsen i pkt. 6.1 gjelder tilsvarende for ordrer akseptert av Aviny.
 7. Konfigurasjon
  1. På anmodning kan Aviny tilby forhandler konfigurasjonsytelser. Konfigurasjonsytelser uføres etter forhandlers anvisninger eller spesifikasjoner og på forhandlers ansvar. Aviny gir ikke noen separat garanti for konfigurerte produkter. Forhandler må selv sette seg inn i produsentens retningslinjer og har risikoen dersom produsentgarantier, jf. pkt. 9.1, skulle bortfalle som følge av de gitte konfigurasjonsanvisningene. For visse installasjoner av programvareprodukter vil det være nødvendig å kjenne detaljer om sluttbrukeren for å kunne overholde lisensbetingelser. Det påligger da forhandler uoppfordret å gi Aviny, eller den Aviny utpeker, de nødvendige opplysningene.
 8. Force majeure
  1. Aviny har rett til etter eget valg enten å heve en avtale med forhandler eller utsette tidspunktet for levering, og er for øvrig fri for ansvar for enhver manglende, mangelfull eller forsinket levering, som helt eller delvis skyldes omstendigheter, som Aviny ikke er herre over (force majeure), herunder, men ikke utelukkende: opprør, uroligheter, krig, brann, endringer i lover og forskrifter eller i praktiseringen av disse, streik, lockout, slowdown, mangel på transportmidler, mangel på energiforsyning, vareknapphet, sykdom samt forsinkelse eller mangler ved leveranser fra leverandør.
  2. I tilfelle av force majeure kan forhandler verken i tilfelle av Avinys heving av avtalen eller beslutning om utsatt levering, gjøre misligholdsbeføyelser av noen art gjeldende overfor Aviny. Forhandler kan således ikke heve handelen, kreve prisavslag, naturaloppfyllelse eller erstatning av noen art.
 9. Garanti, ansvar og reklamasjon
  1. Aviny er ansvarlig for feil, mangler eller annen svikt ved leveranse (nedenfor samlet benevnt ”mangel”) i den utstrekning forholdet er omfattet av en garanti som Avinys produsent eller leverandør har avgitt overfor Aviny. Ansvaret forutsetter at den aktuelle produsent eller leverandør aksepterer at forholdet er omfattet av garantien og holder Aviny fri for ethvert krav i anledning saken. Aviny avgir ingen separat garanti og har intet ansvar utover hva som følger av første og andre punktum over, med mindre annet følger av preseptorisk lov. Forhandler vil kunne få opplysninger om de respektive produsenters garantier ved henvendelse til Aviny.
  2. Forhandler er forpliktet til å undersøke varen straks ved mottagelsen uansett hvordan varen er innpakket. Reklamasjoner skal fremsettes skriftlig og være Aviny i hende innen 5 dager fra forhandlers mottagelse av varen.
  3. Såfremt varen er beheftet med en mangel som ikke kunne konstateres ved den i pkt. 9.2 foreskrevne undersøkelsen, er forhandler forpliktet til å reklamere innen 5 dager fra mangelen ble eller burde vært oppdaget.
  4. Har forhandler ikke innen 3 måneder etter levering meddelt Aviny at han vil påberope seg en skjult mangel, kan han ikke senere gjøre mangelen gjeldende overfor Aviny, med mindre Aviny skriftlig har påtatt seg å innestå for varen i lengre tid eller har handlet svikaktig.
  5. Forhandler har ansvar for alle reklamasjoner fra sine kunder og kan på vegne av sine kunder reklamere overfor Aviny etter bestemmelsene i disse salgs- og leveringsbetingelsene.
 10. Krav ved mangler
  1. I tilfelle av rettidig reklamasjon er forhandler forpliktet til, etter anmodning fra Aviny, å returnere varen til Aviny iht. gjeldende rutiner for returhåndtering, slik at Aviny kan undersøke grunnlaget for reklamasjonen. Forhandler har intet krav om Aviny ved sin undersøkelse finner at reklamasjonen gjelder forhold som ikke er omfattet av noen garanti, jf. pkt. 9.1 over, eller som skyldes forhold på forhandlers side, herunder feil installasjon, behandling, vedlikehold eller oppbevaring.
  2. I tilfelle av rettidig og berettiget reklamasjon har Aviny rett, men ikke plikt til – innenfor en periode av 3 måneder fra reklamasjonens mottagelse – å avhjelpe mangelen. Avhjelp kan bl.a. skje ved utskiftning eller reparasjon av deler som er beheftet med feil, eller ved omlevering. Avhjelp kan medføre tap av data. Forhandler må selv besørge nødvendige sikkerhetskopier m.v.
  3. Forhandler kan ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor Aviny, herunder heve kjøpet, kreve prisavslag eller erstatning, såfremt Aviny tilbyr avhjelp i overensstemmelse med pkt. 10.2.
  4. Forhandler har for øvrig kun krav på erstatning såfremt mangelen skyldes forsømmelse hos Aviny.
  5. Aviny er i intet tilfelle erstatningsansvarlig for indirekte tap, følgeskader, driftstap, avsavnstap, tapt fortjeneste eller skade på person eller ting som følge av kontraktsbrudd. Aviny er heller ikke ansvarlig for tap eller forvanskning av data eller forgjeves omkostninger knyttet til utarbeidelse av tapte eller forvanskede data. Avinys samlede erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til den avtalte kjøpesum for det produktet mangelen knytter seg til.
  6. Aviny innestår ikke for at de leverte produkter vil fungere feilfritt eller uten driftsstopp, eller at alle feil kan eller vil bli rettet.
 11. Produktansvar
  1. Hvis det solgte produkt volder skade og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som en bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente, er Aviny erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av produktansvarsloven.
  2. Aviny er ikke ansvarlig for skader på fast eiendom eller løsøre, med mindre annet følger av preseptoriske regler.
  3. I tilfelle forhandler måtte reise berettiget krav som følge av person- eller ting-skade overfor Aviny, hva enten dette skyldes skade hos forhandler eller er oppstått som følge av at forhandler er blitt møtt med krav om produktansvar fra tredjemann, gjelder bestemmelsen i pkt. 10.5 siste punktum tilsvarende i den utstrekning ikke annet følger av preseptorisk lovgivning.
  4. I tilfelle Aviny måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, herunder forhandlers ansatte, gjelder reglene i pkt. 11.1 til 11.3 tilsvarende, slik at forhandler er forpliktet til å holde Aviny skadesløs i samme omfang, som Avinys ansvar er begrenset overfor forhandler.
  5. Hvis forhandler skulle bli møtt med krav fra tredjemann om produktansvar i anledning av produkter levert fra Aviny, er forhandler forpliktet til straks å gi Aviny skriftlig meddelelse om dette samt løpende holde Aviny underrettet om sakens forløp. Forhandler er herunder blant annet forpliktet til å gi Aviny kopi av alle relevante dokumenter vedrørende saken. Forhandleren skal til enhver tid gi Aviny, eller den Aviny utpeker, anledning til å lede forhandlingene med tredjemann. Om forhandler ikke overholder denne bestemmelsen, taper forhandler ethvert krav mot Aviny i anledning saken.
  6. Søksmål som springer ut av krav om produktansvar, kan av Aviny anlegges mot forhandler ved samme domstol som behandler tredjemanns produktansvarssak mot Aviny.
 12. Returnering
  1. Forhandler har ikke returrett. Aviny tar kun varer i retur etter forutgående skriftlig avtale, og såfremt følgende betingelser er overholdt; Retursendinger skal være uskadet i ubrutt originalemballasje med angivelse av originalfakturaens nummer og dato samt autorisasjonsnummer for retursending (RMAnr.).
  2. Aviny forbeholder seg rett til ved kreditering å gjøre fradrag av et returneringsgebyr på 15 % av fakturaverdien, minimum NOK 400,-.
  3. Eventuelt nytt produkt må bestilles på vanlig måte.
 13. Eiendomsforbehold
  1. Aviny har salgspant i løsøre som forhandleren ikke har rett til å selge videre før det er betalt, jf. panteloven §§ 3- 14 flg. Løsøre som er overlevert forhandler til demonstrasjonsformål, utlån og lignende skal merkes med teksten ”Tilhører Aviny AS” og holdes atskilt fra forhandlerens varelager.
 14. Kataloger, beskrivelser m.v.
  1. Forhandler plikter straks å orientere Aviny om opplysninger presentert på Avinys hjemmesider, ved internetthandel eller andre steder som forhandleren vet eller bør vite er uriktige. Forhandleren kan ikke bygge rett på uriktige opplysninger.
  2. Enhver opplysning i katalog, beskrivelse, annonse eller annet fra Aviny eller en av selskapets forretningsforbindelser angående vekt, dimensjoner, kapasitet, tekniske data eller annet er å betrakte som orienterende, og er kun forpliktende i det omfang det uttrykkelig henvises til den i tilbud og/eller ordrebekreftelse.
  3. Spesifikke krav fra forhandler er kun bindende i den utstrekning de er skriftlig bekreftet av Aviny.
 15. Forhandlers økonomiske situasjon
  1. Om forhandler ikke overholder betalingsforpliktelser vedrørende tidligere leveranser, eller om forhandlers økonomiske forhold etter Avinys oppfatning ikke berettiger de fastsatte betalings- eller kredittbetingelser, har Aviny rett til å heve inngåtte avtaler med mindre forhandler straks etter å være anmodet om dette, betaler for alle tidligere leverte varer samt foretar forskuddsbetaling for ennå ikke effektuerte ordre.
  2. For å få eller opprettholde forhandler status hos Aviny, må forhandlers økonomiske situasjon tilfredsstille vårt kredittforsikringsselskaps krav til kredittverdighet. Aviny aksepterer kontant-/forskuddskunder, men da vil ikke varer sendes fra lager før betaling foreligger.
  3. Ved kontant-/forskuddskunder bestilling av bestillingsvarer, eller varer som ikke er på lager, vil forhandler måtte betale for varene i sin helhet før disse bestilles hos leverandør. Forhandler har ikke returrett på disse varene.
 16. Patent- og lisensrettigheter og eksportforbud
  1. Avinys salg av deler, komponenter og/eller materialer gir ikke forhandler eller dennes kunde rett til lisens vedrørende noen patent eller enerett, som vedrører noen kombinasjon, maskin eller prosess, i hvilken de solgte deler, komponenter og/eller materialer anvendes eller måtte anvendes.
  2. Aviny tar forbehold om at solgte produkter kan være omfattet av eksportforbud med den virkning at forhandler vil ilegges straff og erstatningsplikt ved videresalg. Videresalg skjer på forhandlers egen risiko og uten ansvar av noen art for Aviny.
 17. Patent og opphavsrett
  1. Såfremt det overfor forhandler reises krav med henvisning til at produkter som er levert av Aviny innebærer en direkte krenkelse av et norsk patent og/eller opphavsrett, påtar Aviny seg å holde forhandler skadesløs for ethvert erstatningskrav, som denne måtte bli pålagt i henhold til dom eller rettsforlik.
  2. Ethvert krav mot Aviny som følge av krenkelse av patent og/eller opphavsrett forutsetter at følgende betingelser er oppfylt; (1) Forhandler skal straks gi Aviny skriftlig underretning om saken på det tidspunkt tredjemann første gang måtte reise krav om krenkelse overfor forhandler, og (2) Forhandler tillater at rettssak om krenkelsen føres av en av Aviny utpekt advokat og skjer under Avinys kontroll, slik at alle forhandlinger om sakens avgjørelse og/eller forlik, besluttes av Aviny på forhandlers vegne.
  3. Aviny er ikke ansvarlig for handlinger som finner sted etter at forhandler har fått, eller burde ha fått, kjennskap til den mulige krenkelse, med mindre Aviny uttrykkelig og skriftlig har gitt samtykke til en sådan fortsatt krenkelse.
  4. Forhandlers krav mot Aviny i tilfelle av krenkelse av et patent og/eller opphavsrett bortfaller såfremt; (1) Forhandler ikke overholder betingelsene fastsatt i dette pkt. 17, eller (2) Aviny etter eget valg og på egen bekostning tilbyr å skaffe forhandler rett til fortsatt anvendelse av de leverte produkter eller skifter produktene, slik at disse kan anvendes uten at dette medfører en krenkelse.
  5. Bestemmelsen i pkt. 10.5. gjelder tilsvarende i forhold til forhandlers krav mot Aviny som følge av patent og/eller opphavsrettskrenkelse. I tillegg kan forhandlers krav mot Aviny ikke overstige de aktuelle leverte produkters nedskrevne verdi på det tidspunkt kravet første gang fremsettes overfor Aviny.
 18. Informasjon til forhandlers kunde
  1. Forhandler forplikter seg til å informere sine kunder om de vilkår i denne avtalen som får eller vil kunne få betydning for deres kjøp av, anvendelse av eller disposisjon over produktet, herunder patent og opphavsrettigheter, eventuelle garantier gitt av produsent og at forhandler, ikke Aviny, behandler kunders reklamasjoner, se bl.a. pkt. 9.1 og 9.5 over.
  2. Bruken av produktene kan være underlagt restriksjoner med hensyn til anvendelse i f.eks. kjernekraftanlegg og lignende. Ved kjøp til slik bruk er forhandler forpliktet til å innhente nærmere opplysninger fra Aviny.
 19. Opplysninger om eksport og videresalg
  1. Forhandler anerkjenner og samtykker til at varer, programvare, og teknologi underlagt denne avtalen er underordnet eksportreguleringer som følger av lover og forskrifter i USA og EU, samt nasjonal (norsk) lovgivning. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Export Administration Regulations (”EAR”), og sanksjoner fra U.S Department of Treasury, Office of Foreign Asset Controls. Forhandler må etterkomme alle de nevnte lover og forskrifter.
  2. Forhandler må ikke, uten forhåndsinnvilget tillatelse fra rette myndighet, eksportere, reeksportere eller overføre noen varer, programvare, eller teknologi underlagt denne avtalen, enten direkte eller indirekte, til noe land underordnet en av USA sine handelsembargo eller til noen innbygger eller borger i et slikt land, eller til personer eller instans listet opp på ”Entity List” eller ”Denied Persons List” håndhevet av U.S. Department of Commerce eller listen over ”Spesifically Designated Nationals and Blocked Persons” håndhevet av U.S. Department of Treasury eller noen annen lignende europeisk eller lokal regulering.
  3. I tilegg kan ingen varer, programvare, eller teknologi underlagt denne avtalen eksporteres, reeksporteres, eller overføres til en sluttbruker som deltar i aktiviteter relatert til masseødeleggelses våpen. Slike aktiviteter inkluderer, men er ikke begrenset til, aktivitet relatert til: (1) design, utvikling, produksjon, eller bruk av kjernefysisk materiale, kjernefysiske innrettninger eller kjernefysiske våpen; (2) design, utvikling, produksjon, eller bruk av rakettvåpen eller støtte til rakettprosjekter; og (3) design, utvikling, produksjon, eller bruk av kjemiske eller biologiske våpen.
  4. Aviny fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med forhandlers eksport eller annen disposisjon av produkter levert av Aviny.
 20. Delvis ugyldighet
  1. Såfremt en eller flere av bestemmelsene i nærværende avtale kjennes ugyldige, ulovlige eller ugjennomførlige, skal ingen av de øvrige bestemmelsers gyldighet, lovlighet og gjennomførlighet påvirkes eller forringes av dette.
 21. Foreldelse av krav
  1. Etter forløpet av 1 år etter datoen for inngåelse av avtale mellom Aviny og forhandler, kan forhandler ikke reise krav av noen art i anledning av avtalen overfor Aviny. Foreldelsesfristen i henhold til denne bestemmelsen forlenges ikke av bestemmelsen i pkt. 9.4.
 22. Fravikelse
  1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan ikke fravikes uten uttrykkelig skriftlig avtale partene imellom som spesifiserer eventuelle avvik.
 23. Tvister
  1. Ethvert spørsmål om inngåelsen, forståelsen og/eller oppfyllelsen av avtalen samt ethvert spørsmål vedrørende Aviny og forhandlers øvrige rettsforhold, skal avgjøres etter norsk rett. Rett verneting er Asker og Bærum tingrett.
 • Registrer deg
Mistet passordet ditt? Skriv inn brukernavn eller e-post adresse. Vi sender en link for å lage et nytt passord på e-post.
Rull til toppen